Energistyrelsen skriver: Uændret energiforbrug i første halvår af 2018

EMOFyn - uvildig og uafhængig energirådgivning

Energistyrelsen skriver: Uændret energiforbrug i første halvår af 2018

31. august 2018 Energistyrelsen 0

Energistyrelsen har udsendt denne pressemeddelelse den 30. august 2018:

Det faktiske energiforbrug var stort set uændret i det første halvår af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 1,3 pct.

Det faktiske energiforbrug i første halvår 2018 steg marginalt med 0,1 pct. i forhold til første halvår 2017. Forbruget af naturgas, olie og vedvarende energi faldt med hhv. 2,5 pct., 1 pct. og 0,7 pct. i første halvår 2018 sammenlignet med første halvår 2017, mens forbruget af kul steg med 2,4 pct. Udviklingen i forbruget af vedvarende energi skyldes en kombination af en lavere vindkraftproduktion, en lille stigning i de centrale værkers forbrug af biomasse og en stigning i elproduktion fra solceller.

Danmark havde en nettoimport af el i første halvår 2018 på 7058 TJ, svarende til 11,3 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, steg energiforbruget i første halvår 2018 med 1,3 pct. i forhold til samme periode året før.

Figur 1 Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Forbruget af biomasse stiger fortsat

Biomassen anvendes i overvejende grad til kraftvarme­produktion på de centrale værker, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. På figur 2 ses, hvordan stigningen i biomasseforbrug på de centrale værker hovedsagelig sker i fyringssæsonen, mens biomasseforbruget er lavt hen over sommeren.

Forbruget af biomasse på de centrale værker i første halvår 2018 steg samlet set 4,9 pct. i forhold til første halvår 2017. Stigningen i forbruget lå dog udelukkende i årets 3 første måneder, mens der i april, maj og juni var et lavere forbrug af biomasse pga. varmere vejr end i 2017.

I forhold til det gennemsnitlige biomasseforbrug i første halvår i de 5 forudgående år var biomasseforbruget 38,3 pct. højere i første halvår 2018.

Den fortsatte stigning i forbruget af biomasse skyldes en igangværende omlægning fra kul til biomasse på flere af værkerne.

Figur 2 Biomasseforbrug på centrale værker [TJ]

Forbruget af kul på de centrale værker følger ligeledes kraftvarmeproduktionen, og forbruget er derfor størst i de måneder, hvor fjernvarmeforbruget er højt. Da biomasse anvendes i stedet for kul på flere værker, ses som en naturlig følge af stigningen i biomasseforbruget, at kulforbruget på de centrale værker er faldende over tid.

Figur 3 viser udviklingen i de centrale værkers kulforbrug. I første halvår 2018 var februar og marts usædvanligt kolde med hhv. 17 pct. og 36 pct. flere graddage sammenlignet med tilsvarende måneder i 2017 og kulforbruget var højere end i samme måneder i 2017. Samlet set steg kulforbruget i første halvår 2018 2,6 pct. i forhold til første halvår 2017.

Figur 3 Kulforbrug på centrale værker [TJ]

Lavere vindkraftproduktion og lavere vindkraftandel i første halvår 2018

Figur 4 viser udviklingen i den danske vindkraftproduktion. Den samlede vindkraftproduktion i første halvår 2018 var 11,3 pct. lavere end i første halvår 2017. Kun i januar og marts 2018 lå vindkraftproduktionen højere end i samme måneder i 2017, mens vindkraftproduktionen lå betydeligt lavere i februar, maj og juni. Den samlede vindkraftproduktion i første halvår 2018 var 1,3 pct. højere end gennemsnittet for perioden i de forudgående 5 år.

Figur 4 Vindkraftproduktion [GWh]

På figur 5 ses udviklingen i vindkraftens andel af den indenlandske elforsyning. I første halvår 2018 udgjorde vindkraftproduktionen 39 pct. af den indenlandske elforsyning mod 44 pct. i første halvår 2017. De seneste 12 måneder (juli 2017-juni 2018) udgjorde vindkraftproduktionen 42 pct. af den samlede indenlandske elforsyning, mens andelen i samme periode året før (juli 2016-juni 2017) udgjorde 44 pct.

Figur 5 Vindkraftens andel af elforsyning [pct.]

Stigning i elproduktion fra solceller

Figur 6 viser elproduktionen fra solceller. I første halvår af 2018 var elproduktionen fra solceller 23 pct. højere end i første halvår 2017. Den største forskel ses i maj og juni, hvor der var langt flere solskinstimer i 2018 end i samme måneder i 2017. Elproduktionen fra solceller i første halvår 2018 var 45 pct. højere end den gennemsnitlige elproduktion fra solceller i de forudgående 5 år.

Figur 6 Elproduktion fra solceller [GWh]

Samlet faldt produktionen af primær energi med 10,7 pct. i forhold til første halvår af 2018.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1.-2. kvartal i 2017 og 2018 [TJ]

Enhed TJ Primær energi-
produktion
Faktisk
energiforbrug
Energiforbrug
korrigeret for
nettoimport af el
1. – 2. kvartal 2018 288.983 393.831 402.625
1. – 2. kvartal 2017 323.559 393.354 397.649
1. kvartal 2018 150.843 216.111 214.780
1. kvartal 2017 155.661 208.124 206.678
2. kvartal 2018 138.139 177.720 187.845
2. kvartal 2017 167.898 185.230 190.970

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontaktinfo:

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk